در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
به وب سایت ثبت آگهی فروش محصولات ( کشاورزی و دامداری، صنعتی، پزشکی و سلامت، بازرگانی، خدمات مسافرتی، خدمات ساختمانی، خدماتی، املاک، کار استخدام، آموزش، لوازم، کامپیوتر، موبایل، وسایل نقلیه، حیوانت خانگی، کود و نهاده های کشاورزی، محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای، ابزار و ماشین آلات کشاورزی و ... ) خوش آمدید.

شوری خاک و عناصر غذایی

شنبه ۲۹ آذر ۹۹ شوری خاک

روابط بین شوری و عناصر غذایی معدنی در گیاهان بسیار پیچیده بوده و برای شناخت کامل این روابط، همکاری دانشمندانی با گرایش های علمی مختلف لازم است. در محیط های غیر شور (یا محیط های بدون تنش)، بررسی ماهیت فرایندهای موثر بر قابلیت استفاده عناصر غذایی، جذب عناصر و انتقال آنها به اندام های مختلف گیاه بسیار پیچیده می باشد. در شرایط شور، بررسی تغذیه معدنی گیاه پیچیدگی بیشتری پیدا می کند.

بیشتر گیاهان باغی از نوع شیرین رست بوده و در خاک های با شوری پایین رشد می کند. سازوکارهای جذب، انتقال و مصرف عناصر غذایی در این گیاهان، در شرایط شور و غیر شور یکسان نیست. در شرایط شور، غلظت یون های سدیم و کلر اغلب بیش از ده یا صد برابر غلظت عناصر پرنیاز و بیشتر از آن در مقایسه با غلظت عناصر من مصرف می باشد.

بنابراین، بالا بودن غلظت یون های سدیم و کلر ر محلول خاک ممکن است سبب کاهش فعالیت یون های عناصر غذایی و افزایش قابل ملاحظه نسبت های سدیم به کلسیم (Na+ / Ca)، سدیم به پتاسیم (Na+/k)، کلسیم به منیزیم (Ca2+ / Mg2) و کلر به نیترات (C1¯ / NO¯3) در محلول خاک شود. در این شرایط، فشار اسمزی بالا، سمیت یون های ویژه و نیز مشکلات تغذیه ای باعث صدمه دیدن گیاه و در نتیجه کاهش عملکرد و یا کیفیت محصول می شود.

در این بخش با ارائه نتایح آزمون ها و تخقیقات انجام شده در شرایط مختلف، روابط هر یک از عناصر غذایی با شوری به طور جداگانه بررسی می شود. برخی از این آزمایش ها در خاک و برخی محلول های غذایی انجام شده است. برخی محققان از محلول های غذایی حاوی یک نمک (فقط کلرید سدیم) استفاده کرده و برخی ترکیب چند نمک را به کار گرفته اند. بعضی آزمایش ها کوتاه مدت بوده و یک یا چند روز طول کشیده و برخی نیز بلند مدت بوده و طی چندین ما انجام شده است.

شوری سبب ایجاد نارسایی های گوناگون تغذیه ای و در پی آن، آسیب رساندن رشد و نمو گیاه می شود. این نارسایی ها ممکن است به دلیل اثرهای منفی شوری بر قابلیت جذب عناصر غذایی و یا ایجاد رقابت بین یون ها برای جذب، انتقال و توزیع در اندام های مختلف گیاه باشد. به عنوان مثال، در خاک، شوری با کم کردن قابلیت استفاده فسفر، جذب و غلظت آن را در گیاه کاهش می دهد، در حالی که در محلول های غذایی شور، کاهش جذب فسفر به وسیله گیاه به علت برهم خوردن تعادل یون ها و ایجاد رقابت بین آنها می باشد.

شوری همچنین ممکن است بر سوخت و ساز گیاه، حساسیت در برابر آسیب های مختلف و یا نیاز غذایی گیاه تاثیر داشته باشد. نتایج مطالعات انجام شده در مورد شوری و تغذیه گیاهی، این نکته را روشن کرده که شوری باعث کاهش جذب و انباشت عناصر غذایی در گیاه می شود. شوری همچنین بر توزیع عناصر غذایی در داخل گیاه اثر می گذارد. اما مدارک زیادی وجود ندارد که ثابت کند در شرایط شور با اضافه کردن عناصر غذایی بیشتر از مقداری که برای هر عنصر در شرایط غیر شور مناسب تشخیص داده شده، عملکرد گیاه افزایش می یابد. در واقع هنوز ثابت نشده است که افزایش کوددهی در شرایط شور سبب افزایش عملکرد محصول می شود. به عبارت دیگر، افزایش کوددهی و بالا بردن مقدار عناصر غذایی خاک در شرایط شور، بیشتر در بهبود کیفیت محصول موثر است. به عنوان مثال در مواردی که به دلیل وجود سدیم زیاد، کمبود کلسیم در گیاه ایجاد می شود، کوددهی کلسیم سبب بهبود کیفیت محصوول می شود. کوددهی بیشتر عناصر غذایی در شرایط شور ممکن است باعث کاهش آسیب های گیاهی شود. در همین ارتباط، با مصرف نیترات، علایم ناشی از سمیت یون کلر در بعضی درختان کاهش یافته است.

شوری ممکن است باعث غیرفعال شدن فیزیولوژیکی یک عنصر غذایی ضروری در گیاه شده و در نتیجه، نیاز درونی گیاه به آن عنصر را بالا ببرد. در محیط های شور، عوامل خاکی و گیاهی مختلفی بر قابلیت استفاده عناصر غذایی و مقدار جذب آنها به وسیله گیاه اثر می گذارند. فاز جامد و نیز غلظت و نوع نمک های محلول خاک، فعالیت یون های غذایی را کنترل می کنند.

تاثیر سدیم به کلسیم در محلول غذایی

دو عامل پ-هاش (شاخص اسیدیته خاک)  pe (شاخص وضعیت اکسید و احیا) محلول خاک، بر رفتار شیمیایی عناصر غذایی و در نتیجه، قابلیت جذب آنها تاثیر دارند. غلظت یون همراه عنصر غذایی، مه فقط جذب انتقال آن عنصر در گیاه اثر می گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم بر سایر عناصر نیز تاثیر دارد. عوامل محیطی نظیر تهویه، دما و تنش های زیستی و غیر زیستی نیز برهمکنش های شوری - تغذیه گیاه را زیر تاثیر قرار می دهند.

روشن است که بسیاری از برهکمنش های شوری و عناصر غذایی همزمان به وقوع می پیوندد. این که آیا تاثیر این برهکمنش ها بر عملکرد گیاه و یا کیفیت محصول باشد، به مقدار شوری، نوع نمک ها، جنس یا گونه گیاهی، نوع عنصر غذایی و برخی عوامل محیطی بستگی دارد.

  ثبت آگهی رایگان