در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
به وب سایت ثبت آگهی فروش محصولات ( کشاورزی و دامداری، صنعتی، پزشکی و سلامت، بازرگانی، خدمات مسافرتی، خدمات ساختمانی، خدماتی، املاک، کار استخدام، آموزش، لوازم، کامپیوتر، موبایل، وسایل نقلیه، حیوانت خانگی، کود و نهاده های کشاورزی، محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای، ابزار و ماشین آلات کشاورزی و ... ) خوش آمدید.

مفهوم شوری

یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹ شوری خاک

بسیاری از مناطق دنیا با مشکل شوری آب وخاک روبرو می باشند. زیستگاه های شور به طور عمده در مناطق خشک ونیمه خشک قرار داشته ودارای مقدار زیادی نمک های معدنی می باشند .در این مناطق ،نمک ها در لایه سطحی خاک انباشته می شوند .تجمع نمک اغلب ناشی از تبخیر وتعرق ودر پی آن بالا آمدن آب زیر زمینی شور می باشد. این تاثیر به ویژه در مناطقی که سفره آب زیرزمینی نزدیک سطح است ، مشاهده می شود .تجمع نمک در خاک سبب کاهش رشد گیاه وعملکرد کمی وکیفی محصول می شود. خاک های زیر تاثیر نمک به سه گروه عمده تقسیم بندی می شوند :خاک های شور ،خاک های سدیمی وخاک های شورسدیمی .خاک های شور دارای مقدار زیادی نمک های بی اثر نظیر کلرید وسولفات سدیم ومنیزیم می باشند .گاهی اوقات نیترات نیز در این خاک ها انباشته می شود. مطابق گیسکین وماجلان درخاک های آلی زهکشی شده نیز احتمال انباشته شدن نمک وجود دارد. در این شرایط ،اکسیژن مورد نیاز ریز جانداران خاک برای معدنی کردن نیتروژن آلی فراهم شده ودر نتیجه ، مقدار زیادی نیترات در مناطق خشک انباشته می شود .در فضول خشک ،سطح خاک های شور سفید رنگ می باشد .به همین دلیل گاهی اوقات به آنهاخاک های قلیایی سفید می گویند .تجمع مقدار زیادی نمک های بی اثر در این خاک ها سبب هماوری رس های خاک شده ودر نتیجه ،ساختمان خوب ویک شکلی در نیمرخ خاک تشکیل می شود. در مراحل پیشرفته ترآبشویی تر نمک ها از نیمرخ خاک ،درصد سدیم در فاز تبادلی افزایش یافته (بیش از15درصد )وخاک های سدیمی تشکیل می شود .خاک های سدیمی را در گذشته ،خاک های قلیایی می نامیدند پ-هاش این خاک ها به دلیل وجود مقدار زیادی کربنات وبیکربیات سدیم بالا(بین 7/5تا 10/0)می باشد .این نمک به صورت زیر تولید می کنندOHهیدرولیزوشده و دی اکسید کربن تولید شده به وسیله ریشه وسایر ریزجانداران خاک ،عامل اصلی تشکیل نمک های کربنات وبیکربنات سدیم می باشد.اگرمقدارزیادی سدیم درمحل های تبادلی خاک وجود داشته باشد سدیم وارد فازمحلول شده ودر پی آن کربنات وبیکربنات سدیم تشکیل می شود.پ-هاش بالاووجود غلظت به نسبت بالای نمک سبب پراکنش ذرات رس وماده آلی می شود.دراین شرایط ساختمان خاک در آب ناپایدار می باشد. به دلیل پراکنش ذرات هومیک ،خاک ها سیاه بوده وگاهی اوقات زیر عنوان خاک های قلیایی سیاه نامیده می شوند .حرکت روبه پاییین رس درنیمرخ خاک لایه سختی درافق ایجاد کرده که ممکن است ازنفوذ ریشه های گیاه جلوگیری کند .خاک های قلیایی سیاه ساختمان ضعیغی داشته ودر شرایط خیس،چسبنده ودر حالت خشک ،به شکل کلوخه های سخت می باشند این شرایط همراه پ-هاش بالا از عوامل کاهش رشد گیاه دراین خاک هابه شمارمی روند. گاهی مواقع غلظت یون های محلول خاک های شور وسدیمی به اندازه ای بالابوده که سبب چروکیدگی سلول های ریشه گیاه می شود .ریشه های شعاعی بذرهای در حال جوانه زنی حساسیت زیادی دربرابر غلظت بالای یون ها در محلول خاک دارند .یکی از مشکلات غلظت بالای نمک درمحلول خاک ،ایجاد فشار اسمزی بالا بوده که آب رادر خاک نگه داشته وسبب کاهش قابلیت استفاده آن برای گیاه می شود .معمولا محلول خاک های زیر تاثیر نمک دارای غلظت متعادل یون های غذایی مورد نیاز گیاه نیست .به عنوان مثال غلظت کلسیم وپتاسیم کمتر از مقدار نیازگیاه بوده در حال که برخی عناصرنظیر بور ،بیکربنات ،کلر،سدیم ومنییزیم در اندازه سمیت می باشند .درشرایط بی هوازی ،غلظت یون های سولفید و نیز افزایش یافته واحتمال سمیت آنها وجود دارد شوری معمولا به وسیله قابلیت هدایت الکتریکی عصاره آب خاک انذازه گیری می شود .واحد شوری میلی موس بر سانتی (عکس واحد مقاومت اکلتریکی )می باشد .غلظت بالاتر نمک در عصاره خاک سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی می شود .معمولا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک های زیر تاثیر نمک بین 2 تا 20 میلی موس برسانتی متر متغیر است در آمریکا آستانه بحرانی شوری برای گیاهان 4دسی زیمنس بر متر اندازه گیری شده است کلیه آب ها ی آبیاری ،دارای غلظت های مختلف نمک بوده که ممکن است درلایه سطحی خاک انباشته شوند.

  ثبت آگهی رایگان